Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή όχι σύναψης προγραμματικής σύμβασης με περιφερειακό τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την παροχή της υπηρεσίας: »Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Δράμας και αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας αυτών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ε04Ω9Μ-ΑΒ9 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 44764/12-10-2017 Αρ. Αποφ.: 560/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προμήθειας βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 716ΕΩ9Μ-42Φ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 51764/23-11-2017 Αρ. Αποφ.: 618-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτημα δώδεκα (12) μελών των δημοτικών παρατάξεων της Αντιπολίτευσης: «Πόλη + Ζωή – 8 μέλη», « Νέα Εποχή Νέα Δράμα – ένα μέλος», « Αυτοδιοίκηση Πολιτών – ένα μέλος», «Προτζεκτ Δράμα 2020 – ένα μέλος» και « Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Δράμας – ένα μέλος», περί σύγκλησης του ΔΣ με θέμα «Καταβολή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και της παροχής γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 στις συμβασιούχες καθαρίστριες των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/τ΄Α΄»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΠ4ΟΩ9Μ-ΒΨΩ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 51748/23-11-2017 Αρ. Αποφ.: 622-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω1ΘΕΩ9Μ-ΠΝΞ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 621-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αίτησης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ κλάδου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων για την καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα για όσους μήνες από τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και αυτά δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΕΥΚΩ9Μ-45Μ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52861/30-11-2017 Αρ. Αποφ.: 625-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός και κλήρωση (όπου απαιτείται) δικαιούχων οικίσκων «Ονειρούπολης 2017-2018» για τη συμμετοχή τους στη Χριστουγεννιάτικη αγορά σε συνέχεια των 616/2017 και 620/2017 ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΞΟ8Ω9Μ-5ΜΝ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 52833/30-11-2017 Αρ. Αποφ.: 624-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπειγόντων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΜΕΦΩ9Μ-5ΘΣ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 623-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση των 526/2017 και 527/2017 ΑΔΣ – Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο ημέρες, από 29/11/2017 έως και 30/11/2017 και ώρα 12.00 , για τη διάθεση των 10 οικίσκων για τους οποίους δεν υπήρξε ενδιαφέρον και Επικύρωση του πίνακα των δικαιούχων οικίσκων «Ονειρούπολης 2017-2018» για τη συμμετοχή τους στη Χριστουγεννιάτικη αγορά ,εντός του δημοτικού κήπου και επί του πεζοδρομίου της οδού Εθν. Αμύνης, από την πλευρά του Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος αυτού, και σε θέσεις πέριξ του δημοτικού κήπου .
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥ4ΤΩ9Μ-312 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 52141/27-11-2017 Αρ. Αποφ.: 620-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επέκταση ωραρίου τεσσάρων υπαλλήλων κλάδου ΥΕ καθαριστριών (μερικής απασχόλησης) σε πλήρους
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗΝΡΩ9Μ-ΧΕΙ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51517/22-11-2017 Αρ. Αποφ.: 619-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προμήθειας βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Τ36Ω9Μ-ΩΧ4 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51764/23-11-2017 Αρ. Αποφ.: 618-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπληρωματική της με αρ. 03/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου δήμου Δράμας με θέμα: « Αποδοχή χρηματοδότησης 65.000 € από το Πράσινο Ταμείο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΙΠΨΩ9Μ-50Μ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51881/24-11-2017 Αρ. Αποφ.: 617-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 68/2017 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ, σχετικά με τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον δημοτικό Κήπο και στην Πλατεία Ελευθερίας, και επί του πεζοδρομίου της οδού Εθν. Αμύνης, από την πλευρά του Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα του νέου Νόμου με αριθμό 4497/2017 (ΦΕΚ 171 τ.Α’ , 13 Νοε 2017)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 63Δ7Ω9Μ-ΟΒΘ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51878/24-11-2017 Αρ. Αποφ.: 616-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Γ1ΖΩ9Μ-ΥΔΟ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 615-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aπ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 455 επί της οδού Βοραζάνη (μεταξύ των οδών Βοραζάνη & Ηπείρου, όπισθεν στρατιωτικής λέσχης) για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων(πάρκινγκ), στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΜΞΠΩ9Μ-ΒΦ2 29/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49746/13-11-2017 Αρ. Αποφ.: 580/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΠΔ0Ω9Μ-ΥΚΚ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 50333/16-11-2017 Αρ. Αποφ.: 614-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ