Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εξέταση αιτήματος διαγραφής από ΤΑΠ ετών 2015 και 2016 – Θαρροπούλου Μαρία
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω9ΤΟΩ9Μ-ΕΩΞ 25/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 22384/27-06-2017 Αρ. Αποφ.: 380-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος επιστροφής ποσού από ΤΑΠ ετών 2011 έως και 2016 – Ζαχαριάδης Δημήτριος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Δ09Ω9Μ-ΖΞΨ 25/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28382/27-06-2017 Αρ. Αποφ.: 379-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης δύο στύλων & 4 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου – επέκταση δικτύου φωτισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΞΖ1Ω9Μ-Ι17 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28732/04-07-2017 Αρ. Αποφ.: 362-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου σε επικουρικό ιατρό του Γ.Ν. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΩΧΗΩ9Μ-Χ37 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29849/06-07-2017 Αρ. Αποφ.: 391-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς- Παντούλη Ελένη
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Χ9ΗΩ9Μ-ΑΩΩ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 27473/21-06-2017 Αρ. Αποφ.: 390-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση αδειών (5) παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς- Κοτσαμπάσης Ιωάννης κλπ.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω15ΤΩ9Μ-Χ0Δ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29705/06-07-2017 Αρ. Αποφ.: 389-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς- Μαυρίδου Αρετή
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΡΣΖΩ9Μ-Τ45 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 27984/23-06-2017 Αρ. Αποφ.: 388-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ονομασία οδού στην Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω4ΕΘΩ9Μ-8ΣΠ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28494/27-06-2017 Αρ. Αποφ.: 387-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aπ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 455 επί της οδού Βοραζάνη (μεταξύ των οδών Βοραζάνη & Ηπείρου, όπισθεν στρατιωτικής λέσχης) για την δημιουργία χώρου πλυντηρίου οχημάτων, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω4ΠΥΩ9Μ-ΙΓΔ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29805/05-07-2017 Αρ. Αποφ.: 386-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Ελευθερίας, στον Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Ποντίων Λευκογείων Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΦΩΖΩ9Μ-6ΛΟ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29829/06-07-2017 Αρ. Αποφ.: 385-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος για για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Χελμού (ανάπλαση χειμάρρου Καλλιφύτου, Ο.Τ. 829) στη Δράμα – Παναγιωτίδου Χριστίνα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΟΠΩ9Μ-6ΗΜ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29060/30-06-2017 Αρ. Αποφ.: 384-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος διαγραφής από τέλος χρήσης Νεκροταφείων της Τ. Κ. Νικοτσάρα – Μπεζυρζτής Ιωάννης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΠ3ΞΩ9Μ-2Ν0 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29006/30-06-2017 Αρ. Αποφ.: 383-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος διαγραφής από τέλος χρήσης Λαϊκής Αγοράς από 01-01-2017 έως 30-06-2017 – Τζωΐδου Στυλιανή
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Δ9ΠΩ9Μ-ΔΗΓ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28386/27-06-2017 Αρ. Αποφ.: 382-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος διαγραφής από ΤΑΠ ετών 2014 έως και 2016- Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτέδ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔ8ΤΩ9Μ-2ΘΙ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28383/27-06-2017 Αρ. Αποφ.: 381-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 131/2017 απόφασης της ΟΕ, σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και της 153/2017 συμπληρωματικής αυτής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 721ΤΩ9Μ-ΠΘΖ 18/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28481/27-06-2017 Αρ. Αποφ.: 346-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ