Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 & Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΛΗΙΩ9Μ-25Ε 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42705/28-09-2017 Αρ. Αποφ.: 500-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Λ7ΣΩ9Μ-Τ2Φ 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 499-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος Παρταλίδη Σολομώντα του Ιωάννη, σχετικά με την επιστροφή ποσού που αφορά τέλος κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) για το έτος 2015
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥΝ9Ω9Μ-Β0Λ 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39613/08-09-2017 Αρ. Αποφ.: 493/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της 132/2017 ΑΔΣ με θέμα «Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία { Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας}» , μετά από παραίτηση αναπληρωματικού μέλους
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩ9Μ-6ΙΡ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39944/11-09-2017 Αρ. Αποφ.: 498/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΖΒΝΩ9Μ-4Λ2 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38523/04-09-2017 Αρ. Αποφ.: 497/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΚΨΖΩ9Μ-Ρ4Ρ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38522/04-09-2017 Αρ. Αποφ.: 496/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς ( Στρατής Βλάσιος, Ηλιάδου Αγάπη)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΨΚΕΩ9Μ-0Κ0 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39645/08-09-2017 Αρ. Αποφ.: 494/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος Παρταλίδη Σολομώντα του Ιωάννη, σχετικά με την επιστροφή ποσού που αφορά τέλος κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθισματα) για το έτος 2016
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Χ7ΠΩ9Μ-Ν1Κ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39613/08-09-2017 Αρ. Αποφ.: 493/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ή μη οφειλής από τον ΧΚ 934/2017 (αρχικός ΧΚ 1038/2016) «τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2014 – Πορταλίδης Σολομών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΝΠ2Ω9Μ-ΤΜΞ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39615/08-09-2017 Αρ. Αποφ.: 492/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση συνδρομής στο πρόγραμμα e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΩΣΩ9Μ-Γ0Λ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39349/07-09-2017 Αρ. Αποφ.: 491/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 76/2017 απόφασης του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΟ4ΒΩ9Μ-ΚΘΩ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40021/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 490/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 75/2017 απόφασης του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω8ΔΩΩ9Μ-9ΚΖ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40020/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 489/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 74/2017 απόφασης του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΡΒ7Ω9Μ-ΓΩΚ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40018/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 488/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 73/2017 απόφασης του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΦΨΩ9Μ-4ΛΩ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40017/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 487/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 72/2017 απόφασης του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 67ΗΣΩ9Μ-Π87 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40015/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 486/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ