Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΗΑ7Ω9Μ-2ΤΜ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1254.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ «ΤΟ ΤΣΕΛΙΓΓΑΤΟ»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΨ3Ω9Μ-ΦΕΝ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.442.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΖΞ5Ω9Μ-Χ2Λ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1253.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΜ3Ω9Μ-ΕΜΓ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.445.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΗΗ8Ω9Μ-Υ0Η 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1252.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης «Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΤΔΩ9Μ-ΒΓ0 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1285.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω60ΒΩ9Μ-ΙΩΖ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1251.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΞΑΨΩ9Μ-3Ο3 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1249.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ4ΕΦΩ9Μ-ΒΙΤ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1250.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΟΚΤΩ9Μ-Ε96 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1248.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΘΛΩ9Μ-ΨΓΚ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1284.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΙΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 687ΠΩ9Μ-3ΨΕ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.449.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΙΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΧ3Ω9Μ-Β7Ι 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.448.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017 Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΒ1Ω9Μ-Μ5Ρ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.447.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ .
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΖ5ΩΟΛ1Ε-8ΚΔ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 398 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ