Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ν71Ω9Μ-ΨΙΖ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18358 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΣΞΩ9Μ-Μ7Θ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18128 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΓ7ΥΩ9Μ-ΠΓΒ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18320 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΣΚΡΟΡ50-6ΧΨ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/420Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ3ΞΩ9Μ-7ΥΣ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17749/18-06-2018 Αρ. Αποφ.: 163/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΣΑΩ9Μ-1ΛΛ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17494/14-06-2018 Αρ. Αποφ.: 162/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΣΙΩ9Μ-ΙΤΒ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17463/14-06-2018 Αρ. Αποφ.: 161/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το οικονομικό έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΤΞΩ9Μ-Υ5Χ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17451/14-06-2018 Αρ. Αποφ.: 157/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κύρωση πρακτικού Νο1 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ249Ω9Μ-5Ο0 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18118/20-06-2018 Αρ. Αποφ.: 152/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΡ- ΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒ1ΛΩ9Μ-14Ζ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17952/19-06-2018 Αρ. Αποφ.: 151/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης δικτύων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ68ΘΟΡ50-Ψ50 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/419Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΖ4Ω9Μ-299 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18007/19-06-2018 Αρ. Αποφ.: 150/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΗ68Ω9Μ-Κ1Δ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18252 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών κοινωφελούς εργασίας β’ κύκλος προγράμματος (χρώματα και χρωστικές ουσίες).
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Δ98Ω9Μ-ΜΡΘ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18255 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών κοινωφελούς εργασίας β’ κύκλος (σκυρόδεμα).
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω8ΥΖΩ9Μ-Δ61 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18263 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ