Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙΝΩΟΡ50-Φ77 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/720Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙ5ΕΟΡ50-ΩΣ7 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3529 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω6ΜΩΟΡ50-ΦΚΔ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/719Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΛ8ΦΟΡ50-ΣΚΚ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/718Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 67ΖΨΟΡ50-ΠΑΗ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/717Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Θ42ΟΡ50-Μ0Φ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/716Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 64Η4ΟΡ50-ΩΝ2 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/715Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Κ6ΥΟΡ50-ΕΔΓ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/714Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΘΦΧΟΡ50-Τ09 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/713Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΚΠ1ΟΡ50-ΒΧΦ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/712Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΓΘΗΟΡ50-ΛΨΩ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/711Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 75ΡΟΟΡ50-ΔΝΣ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/710Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 73ΔΙΟΡ50-ΘΧΨ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3526 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΓΗΖΟΡ50-Δ95 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3525 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7ΗΜΟΡ50-ΤΚΚ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3527 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ